21/45 Soi Chawakul , Rangnam Road
Phayathai Rajtevi Bangkok 10400
-----------------------------------------------------------------
Tel (662) 2468800 Fax (662) - 2468789
Email : vptower@yahoo.com